2016-07-06

પ્રકાશ પરમાર

BREAKING NEWS :- GRANTED SECONDARY HIGHER SECONDARY BHARTI FINAL MERIT LIST DECLARED

Vanchan - lekhan mate use full words "TA" "DA"

TET-1 PASS CANDIDATES MATE :- 18 JULY A GANDHINAGAR RAJUAAT.

Download Gujarat Rozgaar Samachar Date :- 06-07-2016.

Tas dith manad vetan thi pravasi shixak ni bharti karva babat no 5/3/2016 no pariptra.

Income TAX Riturna ma Darsavava Ni Sampatti Ange Vigato Bharavama Padati Muskelio.

Jivana vima sambandhita tame nathi janata tevi babata

C.R.C , B.R.C VISIT BOOK MA VISIT LAKHI SAKE KHARA VACHO SIXAK JYOT PAGE

Navu Kebinet Mantri Mandal Rajya Mantri Nu List.

TODAY'S  EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 06/07/2016.

MAHILA SIKSHIKA NE PRASUTI NI RAJA MA JAY TO PAGAR KAI RITE CHUKAVAY? SOURCE BY - SIXAK JYOT

DEO No Schoolo Ne Paripatra : - LC ane GR Ma Manjuri Vagar Sudhara Vadhara Karva Nahi.

Aavo - Pragna Abhigam ne  Samajiye - Prarambh ane Itihas - samajpatra.

DAHOD:- HTAT PROMOTION BHARTI STHAL PASANDGI CAMP MOKUF RAKHVA BABAT  PARIPATRA.

VADODARA :- UPPER PRIMARY VIKALP CAMP BABAT NO PARIPATRA.

JUNAGADH - GIR-SOMNATH JILLA VIBHAJAN ANVAYE VIKALP CAMP BABAT NO LATEST PARIPATRA.

BANASKANTHA :- 400 THI VADHU STUDENTS VALI SCHOOL NI MAHITI MOKALVA BABAT NO PARIPATRA.

BREAKING NEWS :- GRANTED SECONDARY HIGHER SECONDARY BHARTI FINAL MERIT LIST DECLARED

Posted: 06 Jul 2016 07:38 AM PDT

BREAKING NEWS :- GRANTED SECONDARY HIGHER SECONDARY BHARTI FINAL MERIT LIST DECLARED

CLICK HERE TO CHECK YOUR MERIT NO.Vanchan - lekhan mate use full words "TA" "DA"

Posted: 06 Jul 2016 04:46 AM PDT

Vanchan - lekhan mate use full words "TA" "DA"

TET-1 PASS CANDIDATES MATE :- 18 JULY A GANDHINAGAR RAJUAAT.

Posted: 06 Jul 2016 04:21 AM PDT

TET-1 PASS CANDIDATES MATE :- 18 JULY A GANDHINAGAR RAJUAAT.

Download Gujarat Rozgaar Samachar Date :- 06-07-2016.

Posted: 06 Jul 2016 04:18 AM PDT

Download Gujarat Rozgaar Samachar Date :- 06-07-2016.

Click here to download

Tas dith manad vetan thi pravasi shixak ni bharti karva babat no 5/3/2016 no pariptra.

Posted: 06 Jul 2016 04:15 AM PDT

Tas dith manad vetan thi pravasi shixak ni bharti karva babat no 5/3/2016 no pariptra.

Click Here To Download

Income TAX Riturna ma Darsavava Ni Sampatti Ange Vigato Bharavama Padati Muskelio.

Posted: 05 Jul 2016 09:15 PM PDT

Income TAX Riturna ma Darsavava Ni Sampatti Ange Vigato Bharavama Padati Muskelio.

Jivana vima sambandhita tame nathi janata tevi babata

Posted: 05 Jul 2016 09:10 PM PDT

Jivana vima sambandhita tame nathi janata tevi babata

C.R.C , B.R.C VISIT BOOK MA VISIT LAKHI SAKE KHARA VACHO SIXAK JYOT PAGE

Posted: 05 Jul 2016 09:09 PM PDT

C.R.C , B.R.C VISIT BOOK MA VISIT LAKHI SAKE KHARA VACHO SIXAK JYOT PAGE

Navu Kebinet Mantri Mandal Rajya Mantri Nu List.

Posted: 06 Jul 2016 04:13 AM PDT

Navu Kebinet Mantri Mandal Rajya Mantri Nu List.

TODAY'S  EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 06/07/2016.

Posted: 05 Jul 2016 08:52 PM PDT

TODAY'S  EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 06/07/2016.

MAHILA SIKSHIKA NE PRASUTI NI RAJA MA JAY TO PAGAR KAI RITE CHUKAVAY? SOURCE BY - SIXAK JYOT

Posted: 05 Jul 2016 09:55 AM PDT

MAHILA SIKSHIKA NE PRASUTI NI RAJA MA JAY TO PAGAR KAI RITE CHUKAVAY? SOURCE BY - SIXAK JYOT

DEO No Schoolo Ne Paripatra : - LC ane GR Ma Manjuri Vagar Sudhara Vadhara Karva Nahi.

Posted: 05 Jul 2016 09:52 AM PDT

DEO No Schoolo Ne Paripatra : - LC ane GR Ma Manjuri Vagar Sudhara Vadhara Karva Nahi.

Aavo - Pragna Abhigam ne  Samajiye - Prarambh ane Itihas - samajpatra.

Posted: 05 Jul 2016 09:47 AM PDT

Aavo - Pragna Abhigam ne  Samajiye - Prarambh ane Itihas - samajpatra.

DAHOD:- HTAT PROMOTION BHARTI STHAL PASANDGI CAMP MOKUF RAKHVA BABAT  PARIPATRA.

Posted: 05 Jul 2016 09:32 AM PDT

DAHOD:- HTAT PROMOTION BHARTI STHAL PASANDGI CAMP MOKUF RAKHVA BABAT  PARIPATRA.

VADODARA :- UPPER PRIMARY VIKALP CAMP BABAT NO PARIPATRA.

Posted: 05 Jul 2016 09:31 AM PDT

VADODARA :- UPPER PRIMARY VIKALP CAMP BABAT NO PARIPATRA.

JUNAGADH - GIR-SOMNATH JILLA VIBHAJAN ANVAYE VIKALP CAMP BABAT NO LATEST PARIPATRA.

Posted: 05 Jul 2016 09:29 AM PDT

JUNAGADH - GIR-SOMNATH JILLA VIBHAJAN ANVAYE VIKALP CAMP BABAT NO LATEST PARIPATRA.

BANASKANTHA :- 400 THI VADHU STUDENTS VALI SCHOOL NI MAHITI MOKALVA BABAT NO PARIPATRA.

Posted: 05 Jul 2016 09:26 AM PDT

BANASKANTHA :- 400 THI VADHU STUDENTS VALI SCHOOL NI MAHITI MOKALVA BABAT NO PARIPATRA.

You are subscribed to email updates from PRAKASH PARMAR.
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.

Email delivery powered by Google

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Show more